ఆంధ్ర లో పోలింగ్ రోజునే ఫలితాలు నిర్ణయించబడ్డాయి

ఆంధ్ర లో పోలింగ్ రోజునే ఫలితాలు నిర్ణయించబడ్డాయి

ఆంధ్ర లో పోలింగ్ రోజునే  ఫలితాలు నిర్ణయించబడ్డాయి

ఆంధ్ర లో పోలింగ్ రోజునే ఫలితాలు నిర్ణయించబడ్డాయి #kknewstelugu #apelections2024 #tdp #jansenaparty