పోలింగ్ తర్వాత తన ఓటమిని ఒప్పుకున్న రోజా

పోలింగ్ తర్వాత తన ఓటమిని ఒప్పుకున్న రోజా #kknewstelugu #rkroja #nagiri #apelections2024 #ycptrolls