సావిత్రి అలా చేసి ఉండకపోతే ?

సావిత్రి అలా చేసి ఉండకపోతే ?

సావిత్రి అలా చేసి ఉండకపోతే ?

సావిత్రి అలా చేసి ఉండకపోతే ? #kknewstelugu #savithri #tollywood #tfiupdates #teluguoldhits