ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు...ఆ ఇద్దరూ అదృష్టవంతులు ఎవరో? #kknewstelugu #apmlcelections #appolitics

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు...ఆ ఇద్దరూ అదృష్టవంతులు ఎవరో? #kknewstelugu #apmlcelections #appolitics

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు...ఆ ఇద్దరూ అదృష్టవంతులు ఎవరో? #kknewstelugu #apmlcelections #appolitics

ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు...ఆ ఇద్దరూ అదృష్టవంతులు ఎవరో? #kknewstelugu #apmlcelections #appolitics