లోక్ సభలో ఆరో అతిపెద్ద పార్టీగా టిడిపి! #kknewstelugu #nda #tdpjanasenabjpalliance #loksabha

లోక్ సభలో ఆరో అతిపెద్ద పార్టీగా టిడిపి! #kknewstelugu #nda #tdpjanasenabjpalliance #loksabha

లోక్ సభలో ఆరో అతిపెద్ద పార్టీగా టిడిపి! #kknewstelugu #nda #tdpjanasenabjpalliance #loksabha

లోక్ సభలో ఆరో అతిపెద్ద పార్టీగా టిడిపి! #kknewstelugu #nda #tdpjanasenabjpalliance #loksabha