పవన్ మార్క్ పాలన మొదలైంది #kknewstelugu #deputycmpawankalyan #appolitics #ruraldevelopment

పవన్ మార్క్ పాలన మొదలైంది #kknewstelugu #deputycmpawankalyan #appolitics #ruraldevelopment

పవన్ మార్క్ పాలన మొదలైంది #kknewstelugu #deputycmpawankalyan #appolitics #ruraldevelopment

పవన్ మార్క్ పాలన మొదలైంది #kknewstelugu #deputycmpawankalyan #appolitics #ruraldevelopment